Producenci

Okazje.info

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

e-bestaplus.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"] pod adresem www.e-bestaplus.pl.

2. Właścicielem Sklepu jest: Besta Plus Retail Danuta Dybowska, ul. Szarych Szeregów 12, Piastów; NIP: 521 287 00 27.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument [dalej "Klient"] – oznacza ono pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, są podejmowane środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu;

b. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu;

c. telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatności i dostawa.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Płatność i dostawa.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Operatorem płatności kartami płatniczymi jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w Punkcie odbioru osobistego, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej Sklepu.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Jeśli Klient nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep ma możliwość skorzystania z Systemu internetowego rozstrzygania sporów, zgłosić sprawę do Inspekcji Handlowej lub UOKiK.

6. Procedurę reklamacyjną opisano w zakładce Zwroty i reklamacje.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie najlepiej złożyć korzystając z dostarczonego przez Sklep formularza, przesyłając go drogą tradycyjną lub na podany na stronie sklepu adres e-mail. W przypadku wyboru tego drugiego rozwiązania Klient otrzyma niezwłocznie zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

4. Wiadomość otrzymana przez Klienta w odpowiedzi na przesłanie oświadczenia może być traktowana jako potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w myśli ustawy z dnia 31 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) tylko jeśli jest wiadomością zwrotną do takiej, do której dołączono oświadczenie o odstąpieniu od umowy sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (np. wykorzystując prawidłowo wypełniony formularz dostępny na stronie sklepu).

5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania przesyłki.

6. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi kwotę równą zapłaconej cenie produktu oraz koszt doręczenia zamówionego towaru, do wysokości najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.

7. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Procedurę zwrotu towaru i odstąpienia od umowy zawartej na odległość opisano w zakładce Zwroty i reklamacje.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

a. umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

h. umowy, w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. umowy zawartej na aukcji publicznej;

l. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych (w tym biuletynu handlowego (newslettera)) oraz przekazanie jego adresu e-mail podmiotowi trzeciemu w celu przypomnienia o wystawieniu opinii.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, prawo do bycia zapomnianym, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawdo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania od administratora swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.

5. Dane osobowe Klienta są przekazywane podmiotom zewnętrznym, które współpracują ze Sklepem, w zakresie w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności i wysyłki.

5. Politykę prywatności oraz Politykę Plików Cookies opisano w zakładce Polityka prywatności na stronie Sklepu.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Sklepu dostępny jest na stronie www.e-bestaplus.pl, możliwe jest jego pobranie, wydrukowanie i odtwarzanie jego treści.

2. W kwestiach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszystkie spory, które wynikną w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów oferowanych przez europejską platformę ODR (webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL), a także zgłosić sprawę do Inspekcji Handlowej lub UOKiK.

3. Klienci, którzy są przedsiębiorcami i chcą złożyć zamówienie w Sklepie w celu związanym w sposób bezpośredni z ich działalnością gospodarczą winni korzystać z danych kontaktowych dostępnych pod adresem hurt.e-bestaplus.pl. Niniejszy regulamin nie dotyczy zakupów hurtowych, które podlegają zapisu Regulaminu Zakupów Hurtowych, dostępnym do wglądu u Właściciela Sklepu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSÓW

 e-bestaplus.pl - facebook.com/bestaplussklepy

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Konkursy są organizowane pod nazwą "Konkurs" na stronie internetowej pod adresem www.e-bestaplus.pl oraz na profilu firmowym na portalu Facebook (dalej "Portal") pod adresem www.facebook.com/bestaplussklepy.

2. Organizatorem konkursów jest Besta Plus Retail Danuta Dybowska, ul. Szarych Szeregów 12, Piastów; NIP: 521 287 00 27 (dalej "Organizator").

§2

Zasady przebiegu i uczestnictwa w konkursie

1. Osobą uczestniczącą w konkursie (dalej "Uczestnik") może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Osoby o ograniczonej zdolności do wykonywania czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą opiekuna prawnego.

2. Uczestnik musi posiadać legalne konto na Portalu oraz być fanem profilu Organizatora na Portalu.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a. osoba uczestnicząca w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z paragrafem 2, punkt 1;

b. Uczestnik musi dodać komentarz określony w treści konkursu;

c. Uczestnik musi spełnić ew. dodatkowe warunki określone w treści konkursu.

4. Konkurs nie jest grą losową, jest konkursem kreatywnym zwolnionym z podatku.

5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wyniki zostały ogłoszone jak najszybciej, nastąpi to nie później niż 7 dni po zakończeniu Konkursu. Decyzja o wyborze zwycięskiego Uczestnika leży w wyłącznej gestii Organizatora.

6. Uczestnik, który wygrał w Konkursie jest zobowiązany do zgłoszenia się do Organizatora w celu ustalenia warunków przekazania nagrody.

7. Wysyłka nagród przyznanych w Konkursie nastąpi nie później, niż w okresie 30 dni od zakończenia ogłoszenia wyników.

8. Odebranie nagrody może wiązać się z koniecznością przekazania Organizatorowi danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu), które zostaną wykorzystane wyłącznie do nadania przesyłki i nie będą przechowywane w bazie Organizatora.

9. Przystępując do Konkursu i akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody.

§3

 Odpowiedzialność

1. Organizator nie odpowiada za treści umieszczane w komentarzach. W uzasadnionych przypadkach (tj. naruszeniu regulaminu Portalu, powszechnie panujących norm i dobrych obyczajów) zobowiązuje się do usunięcia niepożądanych treści w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku:

a. nie spełnienia warunków podany w paragrafie 2, punkt 3;

b. podania fałszywych danych osobowych na Portalu, w tym wykorzystanie cudzych danych osobowych bez posiadania jej zgody;

c. udziału w Konkursie przy wykorzystaniu kilku kont na Portalu przez jedną osobę;

d. wprowadzanie w komentarzach treści niedozwolonych, łamiących regulamin Portalu, powszechnie obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje.

4. Wyłączenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

§4

  Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursów dostępny jest na stronie www.e-bestaplus.pl, możliwe jest jego pobranie, wydrukowanie i odtwarzanie jego treści. Informacja o nim jest umieszczona na profilu Organizatora w Portalu.

2. W kwestiach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszystkie spory, które wynikną w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu, wcześniejszego zakończenia Konkursu lub jego anulacji.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, nie podlega Ustawie art 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341). Promocja nie jest związana, sponsorowana lub przeprowadzana przez serwis Facebook. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne lub na ich ekwiwalent pieniężny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl